- دستهمعرفی بخش روایت مستند

«روایت مستند» شمارۀ ۳۲ ماهنامه زنان امروز

در «روایت مستند» این شماره، به موضوع ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی و فرزندان حاصل از آن پرداخته‌ایم و تلاش کردیم گوشه‌ای از مسائل و مصائب گریبانگیر آنها را بررسی کنیم. «بنویسید به ما خون جگر هم بدهند» چند روایت اندوه‌ناک و گاه تکان‌دهنده از...

بیشتر بخوانید

فروش اینترنتی ماهنامه