شماره ۷، آذر ۱۳۹۳
 
شماره۶، آبان ۱۳۹۳
 
شماره ۵، مهر ۱۳۹۳
 
شماره ۴، شهریور ۱۳۹۳
 
شماره ۳، مرداد ۱۳۹۳
 
شماره ۲، تیر ۱۳۹۳
 
شماره ۱، خرداد ۱۳۹۳