اتنا کامل

  • الکی‌خوش‌ها و غرغروها دردی از جامعه دوا نمی‌کنند!

    الکی‌خوش‌ها و غرغروها دردی از جامعه دوا نمی‌کنند!

    0 نظر

    مراقبت از خود کنشی اجتماعی است سرمایه‌داری متأخر حکایت زندگی عاشقانۀ ماست: غم و غصه‌مان را پشت خنده‌های پستِ اینستاگراممان پنهان می‌کنیم و با حرص و ولعی که برای خوردن غذای سالم، حفظ سلامت، پیشرفت فردی و اعشق‌ مفرط به خودب داریم، در واقع می‌خواهیم فروپاشی آهستۀ قرارداد اجتماعی را فراموش کنیم.

    بیشتر بخوانید

نویسندگان