نیما شمسائی

  • اضطراب‭ ‬بی‌حیثیتی‭ ‬و‭ ‬فحش‭ ‬جنسی‬‬‬‬

    اضطراب‭ ‬بی‌حیثیتی‭ ‬و‭ ‬فحش‭ ‬جنسی‬‬‬‬

    0 نظر

    به جست‌وجوی تفاوت‌های معنادار در گونه‌های مختلف کیفر پرداخت. بر این مبنا که اگر جرم آن‌ چیزی باشد که وجدان‌ جمعی جوامع را به گونه‌ای شدید و روشن خدشه‌دار می‌کند، کیفرْ واکنش آن اخلاقیت الزام‌آوری است که به دنبالش می‌گردیم اما به دلیل حضور سنگین و خصلت دربرگیرندگی و پیشینی بودن نسبت به افراد جامعه رؤیت‌ناپذیر است؛ همان‌گونه که آب برای ماهی.۱

    بیشتر بخوانید

نویسندگان