مجید خاکپور

  • زندگی و روزگار زنان ایرانی که با اتباع ازدواج کرده‌اند

    زندگی و روزگار زنان ایرانی که با اتباع ازدواج کرده‌اند

    0 نظر

    ۲بنویسید به ما خون جگر هم بدهند روایت اول: سیاه‌سر شش ماه دیگر یک نفر به جمع ‌بی‌هویت‌های دنیا اضافه می‌شود. اسمش در هیچ شناسنامه‌ و مدرک هویتی نمی‌آید، جز یک کارت کوچک به اندازۀ عابر‌بانک؛ کارت اتباع که خودش نماد و نشانه و آغاز تبعیض است، داغی است که مثل داغ سالک روی پیشانی‌اش می‌ماند تا آخر عمر، اگر کسی بر آن مرهم نگذارد. هنوز برایش اسمی انتخاب نکرده‌اند، اما می‌شود این‌طور معرفی‌اش کرد: فرزند زهرای ۱۵ساله، نوۀ اکرم ۳۳ساله و نتیجۀ معصومه‌ ۴۹ساله.

    بیشتر بخوانید

نویسندگان