مهدی‭ ‬یزدانی‭ ‬خُرّم‬‬‬‬

  • تکه‏ هایی دربارۀ نامه‏ نگاری در زیست نویسندگان زن ایران

    تکه‏ هایی دربارۀ نامه‏ نگاری در زیست نویسندگان زن ایران

    0 نظر

    چون که اسرار هویدا می‏کرد... سنتِ نامه‏نگاری در تاریخ ادبیات ایران قدمت طولانی ولی نه چندان متواتری دارد. در واقع اگر بخواهیم به نامه به‏عنوان یک ساختار روایی‏-ادبی نگاه کنیم که درش نویسنده تلاش داشته چیزی بیش از انتقال مفاهیم انجام دهد نمی‏توانیم چندان دور برویم و در تاریخ ایران عقب‏گرد کنیم. هرچند انبوهی نامه از دوره‏های مختلف تاریخی ایران به‏خصوص صفویه باقی مانده است اما اصولاً ساختار این نامه‏ها بیشتر در کسوتِ فرمان‏های حکومتی ا‏ست یا دستورهای سیاسی میانِ رده‏های مختلف صاحبانِ قدرت در ایران.

    بیشتر بخوانید

نویسندگان