سعیده‭ ‬وثوق‭ ‬پور

سعیده وثوق‌پور کارشناسی ارشد فلسفه علم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

نویسندگان