• آستانه

  • نگاه سوم شخص

  • روایت مستند

  • جانب آبی

  • اتاقی از آن خود

  • افق عمودی

  • ذهن و بدن

  • روزآمدها

نثری که در ترجمه فنا می‌شود یا نمی‌شود آلزهایمر، بیماری مریض و مریض‌دار خرد اعتدال‌گرا و مشارکت سیاسی زنان خشونت‌های فرساینده روزمره